Bedömning av spelapparater vid
statens provningsanstalt (1936)

Bilagan finns endast i den tryckta upplagan

SOU 2000:50 Bilaga 3 299

Yttrande från Kommerskollegium

Bilagan finns endast i den tryckta upplagan

SOU 2000:50 Bilaga 4 303

Exempel på anmälningar (notifieringar) i

fråga om spelautomater m.m.

Belgien har anmält följande lagförslag.

”Ändringsförslag till förslaget om lag om spel angående hasardspel och rörelser för hasardspel, som inlämnats till senaten den 19 januari 1998”.

Förslagets innehåll:

”Det rör sig om automatiska hasardspel vars praktiska bestämmelser fastställs av kungen. Med ”hasardspel” avser detta lagförslag samtliga spel eller vadslagningar med insatser som medför antingen en förlust eller en vinst för spelarna eller organisatörerna och där tillfälligheten är av underordnad betydelse för spelets gång, för att utse vinnaren och för att fastställa vinsten.

Hasardspel och rörelser för hasardspel kan drivas endast med
tillfälligt eller villkorligt tillstånd av utskottet för hasardspel som är en organisation för yttrande, beslut och kontroll vid justitiedepartementet.

– Licenserna avser tre typer av rörelser för hasardspel: kasinon (klass I), lokaler för automatiska spel (klass II), samt utskänkningsställen (klass III) enligt driftsvillkoren och de olika hasardspelen som kan drivas där. Licens krävs dessutom för yrkesverksamhet i spellokaler samt för ekonomisk verksamhet och handelsverksamhet som beror på spel, som till exempel försäljning, tillverkning, import osv. Villkoren för genomförande fastställs av kungen. Även en rad säkerhetsåtgärder för
spelarna samt straffbestämmelser har fastställts.

Det rör sig om automatiska spelapparater som står under direkt eller indirekt kontroll av avdelningen för (metrologi) vid ministeriet för ekonomiska frågor.” Remisstiden löpte ut den 7 september 1998. Några kommentarer eller detaljerade utlåtanden inkom inte. Det saknas uppgift om slutligt fastställd lagtext.

304 Bilaga 4 SOU 2000:50

Spanien har anmält följande lagförslag.
1. ”Reglemente för nöjesspel och hasardspelsautomater”.
Förslagets innehåll:

”Syfte: Reglering av spel med hjälp av nöjesspel och hasardautomater. Definition, egenskaper och klassificering av automaterna: Typ A, typ B och typ C.

Modellregister

Bestämmelser rörande tillverkning, import och marknadsföring.
Bestämmelser för drift: identifiering av automaterna. Drivande
företag: definition, register och krav. Drift och installation av
automaterna. Lokaler godkända för drift och installation av automater. Dokumentation av automaterna och regler för deras användning. Straffbestämmelser: Myndighetens befogenheter, tillvägagångssätt och rättigheter.

De förändringar som ständigt pågår inom nöjes- och hasardspelautomatmarknaden och som har sin grund dels i den tekniska utvecklingen, dels i de förändringar av företagens villkor som har att göra med EU-reglerna, gör att ett nytt regelverk bör godkännas för att en bättre juridisk säkerhet skall uppnås.”
Remisstiden löpte ut den 15 maj 1998. Förslaget föranledde en
kommentar från kommissionen. En slutligt fastställd lagtext finns att
tillgå.

2. ”Förordning om spelapparater för förströelse och hasardspel i denautonoma regionen Murcia”. Förslagets innehåll:

”Spelapparater för förströelse och hasardspel och de spelautomater som startas genom betalning med mynt och som utbyte blott ger en ren förströelse för spelaren eller gör det möjligt för denne att få en vinst.Apparaterna indelas i följande grupper:

– för förströelse eller av typ A: de som på grund av spelarens förmåga ger möjlighet att som vinst få en förlängd speltid utan att det ger någon som helst ekonomisk förmån,

– för förströelse med vinst eller av typ B: de som ger spelaren en tid
att bruka apparaten mot en spelavgift och eventuellt en vinst i
kontanter,

– hasardspel eller typ C: de som uteslutande är avsedda för spelkasinon och endast används för hasardspel och som mot insatsen för spelpartiet tillåter dess utnyttjande under en viss tid och eventuellt ger en vinst i kontanter.

SOU 2000:50 Bilaga 4 305

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*