Syftet med förordningen om spelautomater och hasardspel är att fastställa föreskrifter för dessa och för de automatiska spelapparater vilka startas med mynt och som genom en avgift endast ger spelaren ett rent nöje eller förströelse eller en vinst, och av konkreta bestämmelser beträffande den ekonomiska verksamheten i förbindelse med dessa spelapparater, bl.a. tillverkning, marknadsföring, installering, exploatering och det offentliga utnyttjandet.
I denna avsikt fastställer kapitel 2 indelningen av spelapparaterna i
tre olika typer, med angivande av utmärkande egenskaper, definitioner och allmänna krav för var och en av dessa. Ett register utformas för dessa spelapparaters modeller och man fastställer den bindande särskilda identifikationen för var och en av dessa, vilket sker genom fabriksmärken och tillverkarens intyg, som möjliggör ett ”godkännande för exploatering”.

Kapitel 3 fastställer de utmärkande egenskaperna och villkoren för
dessa företags inskrivning i registret samt handläggning, förnyande och annullering av inskrivningarna i detta register, och fastställer den tillämpliga rättsliga föreskriften för tillverkning och marknadsföring. Kapitel 4 reglerar spelapparaternas installation och exploatering, de lokaler och etablissemang där de kan placeras, de utmärkande egenskaperna hos dessa och den garanti som intressenterna måste lämna för att erhålla det föreskrivna ”godkännande av installation”. Intressenter
som skall styrka förutsättningen för ”operativa företag” genom tidigare inskrivning i företagens register i det allmänna spelregistret.

Kapitel 5 fastställer strafföreskrifterna inom detta område.”
Remisstiden löpte ut den 24 februari 1999. Det har varken inkommit kommentarer eller detaljerade utlåtanden. Det saknas information om fastställd lagtext.

Österrike har anmält följande lagförslag.

1. ”Lagförslag med vilket Karntens tillställningslag av 1997 ändras”.
Förslagets innehåll:

”Spelapparater och spelautomater med en maximal insats av ATS 5 och en maximal vinst på ATS 200.

Allmän ordning och säkerhet, ungdomsskydd. Med denna tilläggslag skall kontrollen av identitet mellan en beviljad spelapparat eller en spelautomat och en uppställd spelapparat eller spelautomat som används underlättas. Härigenom skapas möjligheten att Karntens förbundslandsregering
enligt bestämmelserna i Karntens ackrediteringsoch
tillståndslag för byggnadsmaterial godkänner kontrollinstanser,
som så att säga garanterar att de apparater som de kontrollerar bara kan manipuleras om de påsatta vinjetterna eller förseglingarna skadas. Den 306 Bilaga 4 SOU 2000:50
godkända kontrollinstansen skall analysera spelförloppet och lämna in ett lagringsmedium till notarius publicus. Den skall klargöra att identiteten mellan den beviljade apparaten och den uppställda apparaten kan jämföras med detta inlämnade lagringsmedium. Den skall sätta på vinjetter på apparaterna så att det går att utesluta att apparaten i fråga manipuleras. Detta skall göras på sådant sätt att vinjetten eller förseglingen inte tar skada.

Spelapparater och spelautomater utan intakt vinjett eller försegling
av kontrollinstansen får inte ställas upp och användas.
Ytterligare en inskränkning av spelautomater införs, så att förhållandet mellan summan av de spelade insatserna och summan av de uppnådda vinsterna på grundval av en beräkningsserie på minst 100 000 spel måste uppgå till minst 85 procent.

Apparater måste vara driftsäkra. Det har visat sig att de utlåtanden av lagligen edsvurna experter som krävs på grund av den rådande rättsliga situationen mycket väl kan skildra apparatens skick vid tidpunkten för kontrollen. Det kan emellertid inte uteslutas att någon i efterhand manipulerar apparaterna på sådant sätt att de inte längre uppfyller lagbestämmelserna. Vid det föreliggande
förslaget skall därför identitetskontrollen av beviljade och
uppställda apparater underlättas.” Remisstiden löpte ut den 8 juni 1998 och varken kommentarer eller detaljerade utlåtanden avgavs. Den slutligt fastställda lagtexten finns att tillgå.

2. ”Delstatslag genom vilken uppställning och drift av spelapparater och andra underhållningsapparater regleras och Oberösterreichs evenemangslag 1992 ändras (Oberösterreichs lag om spelapparater 1999).

Förslagets innehåll:

Spelapparater, kägel- och bowlingbanor, åk-/ridapparater för barn,
musikautomater, skjutbanor som uteslutande är avsedda för sportändamål, lotterier enligt 4 § 3 och 5 styckena i lagen om hasardspel (gäller vissa varulotterier, tombolalotterier, skämtlotterier, lyckohjul). Konsumentskydd, brottsbekämpning.

Förbud: Uppställning av penningspelautomater, penning- och varulotterier via spelapparater, uppställning av spelapparater i omedelbar närhet av hållplatser för offentliga kommunikationsmedel, hållplatser för skolbussar samt i daghem/förskolor, uppställning av spelapparater
eller användning av spelprogram som innebär att dödande eller
skadande av människor och djur framställs på ett naturligt sätt och vars spelinnehåll enligt allmänna etiska värderingar grovt kränker
människovärdet eller nedvärderar människor på grund av kön, ras etc.

SOU 2000:50 Bilaga 4 307

Tillståndsplikt: Uppställning av spelapparater eller användning av
spelprogram på offentlig plats.
Anmälningsplikt: Uppställning av kägel- och bowlingbanor, åk-/ridapparater för barn, musikautomater, fotbollsspel av bordstyp, pilkastningsapparater, biljardbord, hockey- och shuffleball-spelapparater och skjutbanor som uteslutande är avsedda för sportändamål samt lotterier enligt 4 § 3 och 5 styckena i lagen om hasardspel på offentlig plats.

Begränsning: för förbjudna och tillståndspliktiga penningspelautomater med inriktning på funktionssätt, manöverutrustning, teknisk utrustning och utseende.
Avsikten är att förhindra en alltför stor skuldsättning genom ”ett
lidelsefullt automatspelande” som leder till ekonomisk ruin för
spelaren och ofta även för hela familjen och som har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Samtidigt skall den kriminalitet som följer i spåren stävjas. Anmälningsplikten syftar till kontroll av uppställningsplats och fastsättning av automater till skydd för konsumenter.” Remisstiden löpte ut den 29 mars 1999. En slutligt fastställd lagtext finns att tillgå.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*