Utredningens förslag berör i viss mån den kommunala självstyrelsen. Enligt utredningens förslag skall förströelseautomater numera omfattas av lotterilagens regler och tillståndsprövning samt kontroll och tillsyn överföras till den centrala tillsynsmyndigheten (27 a §, 43 § och 48 § första stycket lotterilagen). 270 Konsekvenser av utredningens förslag SOU 2000:50

Betydelse för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

De ändringar som görs i fråga om automatspel, bl.a. att spel på förströelseautomater numera omfattas av lotterilagen och att varuspelsautomater och förströelseautomater måste vara av godkänd typ, innebär att det straffbara området enligt 54 § lotterilagen om olovligt anordnande av automatspel och olovligt innehav av spelautomat utsträcks något. Det är därför möjligt att denna brottslighet kommer att öka något genom den nya regleringen. Den brottslighet som det kan komma att
röra sig om bedöms dock inte vara av någon särskild omfattning. Det kan här poängteras att brottslighet av angivet slag f.n. är av förhållandevis ringa omfattning.

Små företags förutsättningar

Utredningens förslag vad avser varuspelsautomater (se främst delbetänkandet Automatspel, SOU 1998:144) och förströelseautomater berör den del av spelmarknaden där privata intressenter får delta. Många av dessa automatspel anordnas av förhållandevis små företag. De förslag som utredningen lagt fram medför vissa negativa konsekvenser för dessa små företags konkurrensförmåga i förhållande till större företags.

SOU 2000:50 271

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*