Litteratur- och rättsfallsförteckning

Litteratur

Beckman m.fl., Brottsbalken I

Bogdan M., Om svensk exekutionsbehörighet, SvJT 1981, s. 401 f.f.

Carlén-Wendels T., Lag och rätt på Internet, 1998

Falck, P., Straffrätt och territorium, 1976

Strömberg H., Normgivningsmakten, 1989

Wennberg m.fl., Yttrandefrihetsgrundlagen, 1999

Offentligt tryck

Prop. 1939:76 med förslag till lotteriförordning

Prop. 1970:57 med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, m.m.

Prop. 1972:98 med förslag till lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, m.m.

Prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.

Prop. 1975/76:34 med förslag till marknadsföringslag, m.m.

Prop. 1978/79:20 om förbud mot automatspel, m.m.

Prop. 1981/82:170 med förslag till lotterilag m.m.

Prop. 1981/82:203 om kontroll över visst automatspel

Prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.

284 Litteratur- och rättsfallsförteckning SOU 2000:50

Prop. 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m.m.

Prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i den europeiska unionen

Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Prop. 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor

Prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens

tillämpningsområden – barnpornografifrågan m.m.

Prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra

punktskattefrågor

Prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i

lotterier som anordnas utom landet

Prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m.

SOU 1938:17 Betänkande med förslag till lotteriförordning m.m.

SOU 1970:52 Om lotterier

SOU 1979:29 Lotterier och spel

SOU 1992:130 Vinna eller försvinna – Folkrörelsernas lotterier och

spel i framtiden

SOU 1996:40 Elektronisk dokumentbehandling

SOU 1997:49 Grundlagsskydd för nya medier

SOU 1998:144 Automatspel

SOU 1999:55 Konvergens och förändring, Samordning av

lagstiftningen för medie- och telesektorerna

SOU 2000:50 Litteratur- och rättsfallsförteckning 285

SOU 2000:9 Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden

Ds Fi (1972:2) Skatt på spel

Ds Fi (1974:7) Kasinoverksamhet i Sverige

Ds H (1975:1) Statligt spelautomatföretag

Ds H (1976:3) Enarmade banditer

Ds 1995:61 De statligt styrda spelbolagens koncessioner och

organisation m.m.

Ds 1996:20 Ändringar i lotterilagen

Statskontorets rapport 1997:18 Svenska delen av Internet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*