Utredningens förslag: Tillståndsmyndigheten (Lotteriinspektionen) skall inhämta yttrande från kommunen vid prövning av en ansökan om att anordna restaurangkasinospel.

Inledning

Till restaurangkasinospelen hör roulett-, kort- och tärningsspel. Dessa spel introducerades i Sverige under 1950- och 1960-talen. Insatser och vinster var starkt begränsade och vinster fick utgå endast i polletter som kunde användas som betalningsmedel inom det område där tillställningen anordnades. Det rådde länge ovisshet om under vilka former roulettspel kunde bedrivas utan att s.k. äventyrligt spel – vilket var brottsligt enligt brottsbalken – ansågs föreligga. Högsta domstolen uttalade i ett avgörande, NJA 1967 s. 615, att det var uppenbart att roulettspel genom begränsningar av insatser och vinstbelopp samt i spelsätt kunde ges en så förändrad karaktär att det enligt allmän uppfattning inte längre kunde betraktas som äventyrligt spel.
Frågor om tillstånd att anordna restaurangkasinospel prövas enligt
43 § lotterilagen av Lotteriinspektionen. Förutsättningarna för tillstånd till roulettspel och tärningsspel anges i 32 och 33 §§ lotterilagen.

Följande rekvisit uppställs.

Spelet skall anordnas i samband med en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning eller i samband med hotell- och restaurangverksamhet om serveringstillstånd finns eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan anordnas i samband med verksamheten eller i samband med trafik på fartyg i internationell trafik,

– värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet får uppgå till högst 1/6 000 basbelopp (för närvarande 6 kr),

– värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet får uppgå till högst 1/200 basbelopp (för närvarande 182 kr), och
228 Restaurangkasinospel SOU 2000:50

– den som söker tillstånd skall bedömas vara lämplig att driva verksamheten. Vid lämplighetsprövningen skall tillståndsmyndigheten beakta sökandens erfarenheter på området, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse. Bestämmelsen skall
också tillämpas på i lagen närmare angivna företrädare för juridiskapersoner. Tillstånd till kortspel får, enligt 34 § lotterilagen, ges om

– spelet anordnas i ett sådant sammanhang som avses i 32 §
(offentlig nöjestillställning etc.),

– värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår
till högst 1/600 basbelopp (för närvarande 60 kr),

– värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 basbelopp (för närvarande 90 kr), och

– den som söker tillstånd uppfyller samma lämplighetskrav som
beträffande roulett- och tärningsspel. Det kan anmärkas att det alltså är spelanordnaren och inte ägaren till restaurangen etc. som erhåller tillstånd till restaurangkasinospel. Det finns ca 180 bolag som anordnar restaurangkasinospel i Sverige. De flesta är förhållandevis små men det finns ett antal större företag, varav
kan nämnas Cherryföretagen AB och Knutssonbolagen. De två
sistnämnda företagen har omkring 30 procent av restaurangkasinospelen, sett till antalet speltillstånd.

Problem

Från kommunernas sida har framförts kritik främst vad gäller tillståndsgivningen för restaurangkasinospelen. Man anser att tillståndsgivaren, Lotteriinspektionen, inte har tillräckligt underlag vid sitt beslutsfattande och att detta medför att tillstånd beviljas oseriösa bolag med i många fall kriminellt belastade personer i ledande positioner, samt att lämplighetskravet i 10 § lotterilagen inte efterföljs bl.a. vad avser antalet spelbord per spelställe och spelbordens placering i förhållande till den övriga verksamheten; spelborden avskiljs från restaurangdelen och utgör således inte endast ett komplement till restaurangverksamheten
utan det blir snarare fråga om en regelrätt spelinrättning.

Vidare har det på vissa håll blivit så att antalet tillstånd till restaurangkasinospel som beviljats är förhållandevis stort inom ett begränsat område, vilket har medfört sociala problem och hög kriminalitet. SOU 2000:50 Restaurangkasinospel 229
Från de spelbolag som anordnar restaurangkasinospel har framförts önskemål om att högsta insatserna för restaurangkasinospelen höjs. Detta önskemål har enligt spelbolagen numera särskild tyngd mot bakgrund av att riksdagen under 1999 har beslutat att införa kasinon med internationella regler i Sverige där både insatser och vinster vida
överstiger vad som gäller för restaurangkasinospelet. Enligt spelbolagen kommer detta att medföra en drastisk minskning av spelet på restaurangkasinon på de orter där kasinon med internationella regler etableras. Störst farhågor har man i detta avseende beträffande Stockholm och Göteborg, där det mesta restaurangkasinospelet sker och där det kommer att etableras kasinon med internationella regler.

Överväganden och förslag

I likhet med vad utredningen tidigare anfört beträffande förströelsespelen är det av vikt att man vid tillståndsgivningen beaktar vad kommunerna har att anföra i fråga om spelens anordnande. Utredningen föreslår att det blir obligatoriskt för tillståndsmyndigheten att inhämta yttrande från respektive kommun vid prövning av en ansökan om att anordna restaurangkasinospel. Det kan naturligtvis också vara lämpligt att yttrande inhämtas från polismyndigheten (jfr 3 § tredje stycket automatspelslagen) men detta bör inte vara obligatoriskt.

En lagändring bör i enlighet härmed göras i 43 §. Mot bakgrund av kravet i direktiven att utredningens förslag i princip inte skall ändra förutsättningarna för aktörerna på spelmarknaden lägger utredningen inte fram något förslag om höjning av värdet
av högsta insatser och vinster. SOU 2000:50 231

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*