Utredningens förslag: Nuvarande vinsttak – vinsternas värde får i regel motsvara högst 50 procent av insatsernas värde – ändras inte för s.k. stimulanslotterier, dvs. lotterier som har till syfte att
stimulera människor att delta i en viss aktivitet (t.ex. motion).

Inledning

Enligt lotterilagen skall värdet av vinsterna i ett s.k. egentligt lotteri
(dvs. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande, förutom vadhållning i samband med hästtävling och i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun, samt marknads- och tivolinöjen) motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (16 § första stycket 3, 17 § första stycket 5, 19 § första stycket 5 och 20 § första stycket 7). Dessa krav är uppställda för att lotteriverksamheten skall kunna ge skälig avkastning och för att minska utrymmet att konkurrera med höga vinstandelar.

Beträffande spel på värdeautomater skall värdet av vinsterna i spelet motsvara minst 85 procent av insatsernas värde (27 § första stycket 6 lotterilagen). För övrigt automatspel samt för bingospel och restaurangkasinospel (roulett-, tärnings- och kortspel) saknas regler om högsta vinstandel.

Direktiven m.m.

Det kan i vissa fall finnas andra syften än ekonomiska med en lotteriverksamhet. mGenom att koppla samman en aktivitet med ett lotteri kan man stimulera människor att delta i aktiviteten. Motion är exempel på denna typ av aktivitet där aktiviteten kan vara viktigare än själva förvärvssyftet. Det kan då finnas behov av att dela ut hela insatsbeloppet i vinster för att främja aktiviteten.
232 ”Stimulanslotterier” – vinsttak SOU 2000:50

Enligt direktiven skall utredaren bedöma om det finns behov av att i särskilda fall kunna göra undantag från reglerna om högsta vinsttak för att stimulera vissa typer av lotterier. Utöver vad som anges i direktiven beträffande stimulanslotterier och högsta vinsttak bör beaktas att utredningen erhållit del av en skrivelse från Lotteriinspektionen till regeringen den 28 augusti 1999 om statistiskt beräknade vinstplaner. I denna skrivelse anför inspektionen bl.a. följande. Lotteriinspektionen tillämpar i sin tillståndsgivning principen att en vinstandel i ett lotteri beräknas på ett teoretiskt utfall vid en 100-procentig försäljning av det antal lotter som angivits i ansökan.

Lotteriinspektionen godtar således inte sannolikhetsberäkningar av ett statistiskt utfall baserat på olika handlingsalternativ för deltagare i ett lotteri då det med en sådan beräkning inte kan fastställas någon exakt vinstandel i förhållande till den beräknade omslutningen. Vad gäller de statliga spelen förekommer lotterier med variabla högvinster där vinstplanen har en vinstandel överstigande 50 procent vid ett maximalt utfall av högvinster. De statliga spelen omfattas inte av Lotteriinspektionens tillståndsgivning utan har tillstånd enligt koncession från regeringen. Regeringen har tidigare i beslut den 9 oktober 1997 tillsatt en utredning för att göra en översyn av lotterilagen. Ett tilläggsdirektiv till utredningen att beakta denna fråga skulle snabbt kunna leda till att folkrörelserna får samma rätt till variabla vinstplaner som det statliga bolaget.

Enklast skulle den matematiska begränsningen att vinsterna
ska utgöra 35-50 procent av insatsernas värde kunna tas bort i de
berörda lagrummen (16, 17, 19 och 20 §§). Om en sådan ändring kunde vidtas omgående skulle det motverka att balansen mellan de statliga lotterierna och folkrörelselotterierna ytterligare väger över till folkrörelsernas nackdel.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*