Svensk studie

I Sverige pågår sedan en tid tillbaka ett forskningsprojekt i ämnet spelberoende. Forskningsprojektet, eller studien, benämns Swedish Patologic Gambling Prevalence Study och görs på uppdrag av Socialdepartementet. Ledare för projektet är professor Sten Rönnberg. I projektet ingår dessutom två utländska professorer (Max Abbott och Rachel Volberg), tre psykologer (Anders Andrén, Jakob Jonsson och Thomas Nilsson) och en socionom (Ove Svensson). Vidare medverkar ett par statistiker.

Studien föregicks av en provundersökning (pilotstudie) som gjordes med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) i Örebro och genomfördes under perioden maj-juni 1997. I undersökningen intervjuades ca 3 000 personer i åldrarna 15-74 år som ansågs vara representativa för den svenska befolkningen. Dessa personer fick svara på 45 frågor om spel och problem i samband med spel. Svarsfrekvensen uppgick till mellan 70-80 procent.

SOU 2000:50 Spelberoende 241

På grundval av pilotstudien konstaterades att det skulle vara möjligt att genomföra en planerad studie i Sverige och att acceptabel svarsfrekvens kunde förväntas. Med stöd av pilotstudien bedömde forskargruppen att mellan 1,2-2,0 procent (76 000-127 000 personer) av den svenska befolkningen mellan 25 och 74 år skulle ha eller ha haft problem med spelande.

I augusti 1997 drog forskargruppen upp riktlinjer och lade fast
detaljer för genomförandet av huvudstudien. Arbetet planerades att
genomföras i tre faser: fas 1 där datainsamling omfattande ca 10 000 personer skulle ske, fas 2 där djupintervjuer med ca 600 personer skulle genomföras, samt fas 3 som skulle fokusera på behandling av problemen.

Undersökningsarbetet, fas 1, inleddes i november 1997 och datainsamlingen – i form av telefonintervjuer och frågeformulär utskickade per post – pågick fram till i februari 1998. Frågelistan innehöll 144 frågor. Svar erhölls från ca 7 100 personer, vilket är en svarsprocent om ca 72 procent. I slutet av 1998 påbörjades, något försenat, arbetet med att analysera de data som samlats in. Resultaten av detta arbete redovisades i maj 1999. Datainsamlingen för fas 2 av studien inleddes under våren 1999 och avslutades i maj 2000. Resultaten av fas 2 beräknas kunna redovisas tidigast under hösten 2000. Fas 3 har planerats men finansieringsfrågan är alltjämt inte löst.

Amerikansk studie

I USA tillsattes för ett par år sedan en kommission för att granska spelproblematiken och ge förslag till politik och åtgärder på området. Kommissionen bestod av nio ledamöter, varav presidenten tillsatte tre, senaten tre och representanthuset tre personer. Den 18 juni 1999 redovisade kommissionen sitt arbete National Gambling Impact Study Commission Final Report. Rapporten kan sägas vara en kompromiss mellan företrädare för spelindustrin och anti-spelrörelsen i USA.

Rapporten finns att tillgå på Internet under adressen: www.ngisc.gov .Rapporten rönte viss uppmärksamhet i USA när den presenterades och många medier drog slutsatsen att kommissionen efterlyste ett fullständigt stopp eller ett moratorium för expansionen på spelmarknaden.

Företrädare för spelindustrin tolkade däremot rapporten såsom att
kommissionen endast önskade en paus i utvecklingen av nya spel och inte något stopp i verksamheten. Ordföranden i kommissionen, Kay James, uttalade dock att kommissionens nio medlemmar var eniga om att ”det är tid för ett moratorium för spel i USA”. 242 Spelberoende SOU 2000:50. Sedan rapporten lades fram har, enligt uppgift, inga ytterligare åtgärder vidtagits med anledning av den.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*